2019 Great White North Triathlon

July 7 Stony Plain